Privatumo politika

Šiuo privatumo pranešimu teisininkasinternetu.lt, kuruojamos asocijuotos teisininkės Gintarės Sirbikytės, pateikiama informacija kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jums lankantis svetainėje bei naudojantis svetainės paslaugomis.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse);

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis;

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens sveikatos būklę;

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Duomenų rinkimas, naudojimas, saugojimas:

Duomenų subjekto teisės

Teisės aktų nustatyta tvarka Duomenų subjektas turi teisę:

Prašymai, susiję su asmens duomenų teisių įgyvendinimu, teikiami el. paštu adresu gintare@sirbikyte.eu

Slapukai – kas tai?

Jei naudodamiesi teisininkasinternetu.lt interneto svetaine pateikiate užsakymą, atsiunčiate el. laišką, paprašote atsiųsti brošiūrą ar pan., jūs pateikiate savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, įskaitant ir jūsų asmens kodą. Šie duomenys tvarkomi vykdant jūsų užklausą bei atsakant į ją, tačiau jie nesaugomi slapukuose.

Slapukai

Slapukai yra pasyvūs failai, saugomi jūsų kompiuteryje arba kitoje IT įrangoje. Jie leidžia atpažinti jūsų kompiuterį ir gauti informacijos apie aplankytus puslapius ir funkcijas, kuriomis naudotasi per jūsų kompiuterį ar įrangą. Slapukuose nėra išsamios informacijos apie tai, pvz., kas esate arba kur gyvenate. Slapukai negali skleisti virusų ar kitų kenksmingų programų. Slapukai teisininkasinternetu.lt svetainei leidžia išsaugoti tokius duomenis, kaip:

Tikslai, kuriais naudojami slapukai

Slapukų naudojimo tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padedant sužinoti teisininkasinternetu.lt internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, išanalizuojant internetinio puslapio naudotojų srautus, tobulinant patį internetinį puslapį bei elektroniniu būdu teikiamas paslaugas. Pastebėtina, kad jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

Naudojami slapukai

Slapukų pašalinimas

Baigiamosios nuostatos:

Prašome informuoti, jei asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti. Jei turite klausimų dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su teisininkasinternetu.lt kuruojančiu asmeniu - asocijuota teisininke Gintare Sirbikyte, el. pašto adresas gintare@sirbikyte.eu.

Privatumo politika | Sąlygos ir sutartis